Grov vold og terrorhandlinger

Sikkerhet og beredskap mot grov vold og terrorhandlinger er i økende grad aktuelt for mange i vårt samfunn - utdanningsinstitusjoner, kjøpesentre, sentrale myndigheter og trafikknutepunkt for å nevne noen. Sikkerhetsledelse har i mange år levert tjenester for å hjelpe trusselutsatte personer og virksomheter mot denne typen tilsiktede uønskede handlinger. Våre rådgivere med spesialkompetanse innen forebygging og håndtering av alvorlig kriminalitet bistår dere. 

Omfatter følgende:

  • Risiko- og sårbarhetsvurdering: Scenarioer, konsekvenser og sårbarhet defineres. Danner grunnlaget for valg av forebyggende og konsekvensreduserende tiltak og for behov som skal dekkes i beredskapsplan og opplæring
  • Beredskapsplan: Funksjonell plan for ledelsen og tiltakskort for de som opererer på skadestedet. Alternativt bistår vi med revisjon av eksisterende plan basert på gjeldende risikobilde
  • Sikkerhetskurs: Består av kriminalitetsutviklingen og trender, scenariobasert trening og belastninger og ettervern. Scenarioer velges ift trusselbildet
  • Beredskapskurs- og øvelser: Grunnleggende beredskapsteori med påfølgende øvelse og evaluering. Øvelsen tilpasses ønsker og behov. For beredskapsledelsen alene eller  med øvrige ansatte/involverte
  • Beredskapstjeneste 24/7 - rådgivnings- og utrykningsberedskap: Sikrer rask bistand dersom en trusselsituasjon oppstår. Fast kriserådgiver inngår i beredskapsledelsen. All rådgivning pr telefon er gratis
  • Mediehåndtering og krisekommunikasjon: Intern og ekstern kommunikasjon og mediehåndtering. Legges inn i planverk, kurs og øvelser
  • Ettervern og psykososial støtte: Legges inn i planverk, kurs og øvelser

Trusselaktørene ved grov vold og terrorhandlinger er primært psykisk ustabile personer og personer tilknyttet ekstreme/radikaliserte miljøer og organisasjoner. Dette stiller store krav til sikkerhet og beredskap i virksomheten. Formålet med sikkerhetstiltakene er å fange opp signaler og ha innarbeidet gode forebyggende rutiner i hele organisasjonen. Dette omfatter menneskelige, teknologiske og organisatoriske sikringstiltak. Beredskapen skal gjøre dere istand til å iverksette de riktige akutte tiltakene for å beskytte liv og helse og redusere konsekvensene dersom en uønsket handling inntreffer. Dette krever at dere har et enkelt og operativt planverk, at alle ansatte og øvrige involverte har øvd på sine oppgaver og at dere er mentalt forberedt på aktuelle scenarioer. 

Har dere ikke etablert sikkerhets- og beredskapstiltak? Da anbefaler vi at dere starter med en risiko- og sårbarhetsvurdering, hvor blant annet behovet for tiltak avdekkes. Deretter utarbeides en enkel beredskapsplan, som innføres under teoridelen og via praktisk trening under en beredskapsøvelse. Etter evalueringen av øvelsen har dere et godt grunnlag for å videreutvikle og sluttføre beredskapsplanen.


Se også:


Ta kontakt med oss i dag for pristilbud, post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på tlf 66 10 99 40.