PLIVO - risikoreduserende tiltak

PLIVO, pågående livstruende vold, defineres som en pågående situasjon hvor en eller flere gjerningspersoner utøver livstruende vold med våpen/farlige gjenstander mot flere uskyldige personer. Sikkerhetsledelse har mange års erfaring med å gjennomføre kurs og øvelser og utarbeide planer og tiltakskort for denne typen trusselscenarioer.

Filmen nedenfor er en kortversjon av filmen vi bruker under kurs og øvelser for alle typer virksomheter i privat og offentlig sektor.

Omfatter følgende:

  • Risiko- og sårbarhetsvurdering: Scenarioer, konsekvenser og sårbarheter defineres. Utgjør grunnlaget for valg av forebyggende og konsekvensreduserende tiltak
  • Beredskapsplan: Funksjonell plan med tiltakskort for deres virksomhet. Har dere innført en beredskapsplan, kan vi bistå med en revisjon av denne basert på gjeldende trusselbilde
  • Sikkerhetskurs: Emnene omfatter trusselbildet, forebyggende og konsekvensreduserende tiltak og scenariobasert trening - hva gjør vi dersom...?
  • Beredskapstjeneste 24/7 - rådgivnings- og utrykningsberedskap: Sikrer rask bistand dersom en trusselsituasjon oppstår. Rådgiver fra Sikkerhetsledelse inngår som fast ressurs for beredskapsledelsen ved alvorlige hendelser. Fri sikkerhets- og beredskapsrådgivning pr telefon alle dager, hele døgnet

Rådgiverne som utfører tjenestene har lang politifaglig spesialkompetanse. De har bred erfaring fra håndtering av reelle krisehendelser med alvorlige trusler og bruk av skytevåpen. Ved behov trekker vi inn våre psykologer, som tar for seg mental forberedelse, stressmestring og psykososiale støttetiltak etter traumatisk hendelse.

Har dere ikke etablert sikkerhets- og beredskapstiltak mot PLIVO, ta kontakt med oss. Vi kan bistå dere med å få på plass tiltak vi vet fungerer.


Se også:


Ta kontakt med oss i dag for løsningsforslag, post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på tlf 66 10 99 40.