files/2014/Design2014/Collage.jpg
Om oss

Internkontrollsystemet i Sikkerhetsledelse

Internkontrollen i vår virksomhet bygger på prinsippene planlegge, utføre, sjekke ut og justere, og skal bidra til kontinuerlig forbedring av prosesser og systemer. Vi er i tillegg særlig opptatt av at våre kunder gir oss åpne og ærlige tilbakemeldinger om hvordan vi kan forbedre oss.

Internkontrollsystemet i Sikkerhetsledelse er implementert i vårt styringsverktøy HMSK SL, og består av følgende områder:

1. Drift:

Administrative og operative rutine- og prosessbeskrivelser fra ansettelse, tjenesteutførelse, innkjøp og til avslutning av arbeidsforhold.

2. HMS:

HMS-system iht kravene i Internkontrollforskriften §5.

Forebyggende instrukser (sikkerhet) og konsekvensreduserende tiltak (beredskap) basert på lov- og forskriftskrav og resultatet av vår risikovurdering.

3. Beredskapsplan:

Beredskapsplanverk med administrative og operative bestemmelser for håndtering av beredskaps- og krisesituasjoner for egen virksomhet og for våre beredskapskunder.

Scenariobaserte tiltaksplaner.

4. Personvern, data- og dokumentsikkerhet:

Hele prosessen regulert i én instruks – fra vi utarbeider/mottar sensitive opplysninger, herunder personopplysninger, bruk av anonymisering og kryptering og øvrig håndtering, til dokumenter og mapper slettes.

Risiko- og konsekvensvurdering personvern.

Standard databehandleravtale.

5. Ledelse:

Lederkalender med tilhørende skjemaer, oversikter og verktøy som daglig leder benytter under sitt lederskap i Sikkerhetsledelse.

6. Kvalitetssikring og revisjoner:

Kontroll- og revisjonsskjemaer med beskrivelse av periodisk gjennomføring for de ovennevnte 5 områdene.