files/2014/Design2014/HMS.jpg
Produkter

HMS-håndbok

Sikkerhetsledelse har utviklet en enkel og brukervennlig HMS-håndbok, som består av en samling HMS dokumentmaler satt i system og som tilfredsstiller kravene i Internkontrollforskriften § 5. Ved å benytte HMS-håndboken vil dere spare mye tid og kostnader på tilpasningen til deres virksomhet. Konverteres enkelt til intranett. Rådgiver fra oss bistår dere gjerne noen timer med tilpasningen.

Kr 4.990,- inkl èn rådgivningstime hos oss eller pr telefon.

Innholdsfortegnelse

1. Grunnleggende HMS-dokumenter

01.01 Vår HMS-policy

01.02 HMS-systemet

01.03 HMS-plan og mål

01.04 HMS-organisasjonen

01.05 Lover og forskrifter HMS

01.06 HMS egenerklæring

2. Instrukser  (forebyggende rutiner og prosesser)

02.01 Adgangskort og nøkler

02.02 Oversikt adgangskort og nøkler

02.03 Avfallshåndtering og ytre miljø

02.04 Barn og ungdom i arbeid

02.05 Bedriftshelsetjenesten

02.06 Besøkende, håndverkere og leverandører

02.07 Brannvern

02.08 Data- og dokumentsikkerhet

02.09 Bekreftelse dokumentsikkerhet avslutning arbeidsforhold

02.10 Elsikkerhet

02.11 Etikk

02.12 Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø

02.13 Hjemmearbeid

02.14 Melding om arbeidsulykke til Arbeidstilsynet

02.15 Melding om yrkesskade og -sykdom NAV

02.16 Melding om yrkesskade og –sykdom internt

02.17 Mottak og avslutning arbeidsforhold

02.18 Personskade, verditap og forsikring

02.19 Renhold

02.20 Sikkerhetsinstruks kontor

02.21 Sikkerhetsinstruks person

02.22 Sikkerhetsinstruks reiser

02.23 Sikkerhetsinstruks risikoarbeid

02.24 Sykefravær

02.25 Sykefraværsprosessen

02.26 Sykefravær egenmelding

02.27 Sykefraværssamtale referatmal

02.28 Sykefravær Oppfølgingsplan ved sykmelding NAV (eksempel)

02.29 Verneombudet

3. Beredskapsplan – Rød perm  (varsling og akutte konsekvensreduserende tiltak)

03.01 Tiltaksplan Sentral beredskapsgruppe

03.02 Varslingsliste (ansatte, pårørende og eksterne funksjoner)

03.03 Varsling og rapportering ved yrkesskade og –sykdom

03.04 Akutt alvorlig hendelse (oppslag)

03.05 Tiltakskort Personskade og akutt sykdom

03.06 Tiltakskort Brann og gasslekkasje

03.07 Tiltakskort Dødsfall ansatt

03.08 Tiltakskort Grov vold og terrorhandling

03.09 Tiltakskort Innbrudd og grovt tyveri

03.10 Tiltakskort Interne misligheter

03.11 Tiltakskort Trakassering og personalkonflikt

03.12 Operasjonslogg

4. Ettervern etter traumatisk hendelse

04.01 Ettervern og normale reaksjoner

04.02 Oppfølgingsskjema ettervern

5. Opplæring og personalmøter

05.01 Opplæring HMS

05.02 Sjekkliste og bekreftelse grunnopplæring nytilsatt

05.03 Personalmøter

05.04 Referatmal personalmøte

05.05 Referat utførte personalmøter (mappe)

6. Stoffkartotek

06.01 Stoffkartotek

06.02 Sikkerhetsdatablader (mappe)

7. Produktkontroll

07.01 Farlige produkter

07.02 Risikovurdering forbrukerprodukter

07.03 Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter DSB

07.04 Innkjøp og omsetning av elektriske produkter

07.05 Risikovurdering forbrukerprodukter (mappe)

8. Avviksbehandling

08.01 Avviksskjema – rapport om uønsket hendelse

08.02 Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten

08.03 Logg avvik – uønskede hendelser

08.04 Rapporterte avvik og hendelser (mappe)

9. Risikovurdering og revisjon

09.01 Risikovurdering HMS

09.02 HMS-revisjon

09.03 Spørreundersøkelse psykososialt arbeidsmiljø

09.04 Bekreftelse innføring HMS

09.05 Utførte risikovurderinger (mappe)

09.06 Utførte HMS-revisjoner (mappe)

10. Avtaler og diverse HMS-dokumenter

10.01 Avtale brannforebyggende tiltak mellom eier og leietaker (eksempel)

10.02 Avtale elsikkerhet mellom eier og leietaker (eksempel)

10.03 Avtale om kortere opplæring enn 40 timer for verneombud/AMU (eksempel)

10.04 Avtale om ikke å ha verneombud i virksomhet med mindre enn 10 ansatte (eksempel)

10.05 HMS-plan underleverandører

10.06 Samordningsskjema Arbeidstilsynet


Ta kontakt med oss i dag, produkt@sikkerhetsledelse.no - tlf 66 10 99 40.