Mer om 
Sikkerhet

Sikkerhetstips

Sikkerhetstips er enkle og korte innspill som bidrar til å heve bevisstgjøringen og holdningene til sikkerhet og beredskap.

Akkreditering

Bær ID-kort godt synlig. Ta kontakt med ukjente personer eller personer som ikke bærer ID-kort. Sjekk tilhørighet og hvem de skal besøke. Sørg for å bistå med kontakt med rette vedkommende.

Arbeidsmiljø og trivsel

Et positivt og trivelig arbeidsmiljø forebygger interne utfordringer og unødig tidsforbruk, sikrer driften og legger grunnlaget for økonomisk vekst. Sett av tid til hyppige personalmøter.

Avviksbehandling

Sørg for å ha et enkelt og funksjonelt avvikssystem. Det må maksimalt ta 1 minutt å legge inn en avviksmelding/rapport om uønsket hendelse. Meld umiddelbart ifra om farer, feil og mangler på arbeidsplassen. Det reduserer sannsynligheten for tap og skade, og er et viktig holdningsskapende verktøy innen HMS-området.

Beredskap og HMS

Beredskapstiltak er også del av lovkravene til helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
Les mer om beredskap og HMS

Beredskaplan

Et operativt og funksjonelt planverk er en suksessfaktor. Varslingsplan, funksjonsbeskrivelser og tiltaksplan for aktuelle scenarioer er de dokumentene dere primært trenger for å ivareta suksesskriteriene under en krisesituasjon. Vanskeligere trenger det ikke å være.
Les mer beredskapsplan

Beredskapsøvelse

Sørg for å gjennomføre minimum 1 stk beredskapsøvelse pr år. Da er dere rustet til å takle en krise.
Les mer om beredskapskurs- og øvelser

Brannvern

Installer tidsbryter til kaffetrakter og vannkoker mv.
Les mer om brannvern

Dokumentsikkerhet

Sikre sensitive dokumenter i godkjent sikkerhetsskap eller destruer ved bruk av makuleringsmaskin med dobbelkutt.
Les mer om sikkerhet

Enkelhet er viktig

HMS-systemet må gjøres enkelt og funksjonelt for at det skal fungere i den daglige drift. Arbeidsgiver har ansvaret og medarbeiderne skal medvirke i utøvelsen av HMS-arbeidet.
Les mer om HMS-system

Grov vold og terrorhandling

Sikkerhetsledelse har rådgivere med spesialkompetanse i bekjempelse av terror- og sabotasjehandlinger, herunder grove voldshandlinger. Vi har utviklet planer og tiltakskort for håndtering av denne typen ekstreme handlinger. Ta kontakt med oss for mer informasjon. 
Les om tjenesten

Hvorfor HMS?

Et funksjonelt HMS-system bidrar til lavt sykefravær, forebygger tap av verdier, sikrer omdømmet og legger grunnlaget for økonomisk vekst. Gå sammen og bli enige om hvordan dere ønsker HMS-systemet skal fungere.
Les mer om HMS og HMS-system

Innbruddsalarmanlegget

Legg inn automatisk tilkobling av innbruddsalarmen slik at dere sikrer virksomheten når ingen er tilstede.

Innføring av HMS-rutiner

Heng enkle rutinebeskrivelser på toalettet. Her har dere normalt tid til å lese rutinene.
Les mer om HMS

Kontantsikkerhet

Hold alltid store kontantbeløp sikret i låst forsikringsgodkjent verdiskap med elektronisk lås og tidsforsinkelse på minimum 5 minutter.
Les mer om sikkerhet

Kontoret

Hold kontoret låst når du ikke er tilstede, også ved kortere fravær. Ha lommebok og andre verdier i låst enhet.
Les mer om sikkerhet

Kriseberedskap

Sørg for at alle i beredskapsgruppen kjenner sin funksjon og er mentalt forberedt på en krisesituasjon. Ta opp aktuelle scenarioer under ledermøter. Hva gjør vi dersom...?
Les mer om beredskap

Kurs og øvelser

Korte og hyppige kurs og øvelser gir bedre effekt enn omfattende som gjennomføres med lange tidsintervall.
Se oversikt over våre kurs og øvelser

Mediehåndtering og krisekommunikasjon

En klar mediestrategi legger grunnlaget for å sikre omdømmekapitalen under en krise.
Les mer om krisehåndtering

Mottak av nye medarbeidere og avslutning av arbeidsforhold

Lag en plan som sikrer en positiv start på og avslutning av arbeidsforholdet. Standardisering av rutiner oppleves profesjonelt for ansatte og i markedet.

Nedbemanning

Legg en god plan med tidsfrister og ansvar i samarbeid med de ansatte. Ha fokus på tett kommunikasjon i alle ledd, at prosessen utføres iht lovkravene og søk faglig og juridisk bistand dersom dere føler usikkerhet. Prioriter de menneskelige verdiene og tiltak for økonomisk forsvarlig drift. Når ansatte må slutte i sitt arbeid er det viktig å gi støtte og omsorg. Ansatte, også de som blir oppsagt under nedbemanning, er virksomhetens beste markedsførere.

Personalkonflikthåndtering

Ta tak i utfordringene før de får utvikle seg til problemer.
Les om kurs i konflikthåndtering

Personalmøtet og kommunikasjon

Bruk hyppig "runden" aktivt under innspill, meningsutveksling og erfaringsoverføring. Det sikrer at alle medarbeidere får mulighet til å bidra - ikke kun de som "roper" høyest.

Personalmøter og trening

Prioriter kompetanseheving for alle ansatte. Utnytt personalmøtene, sett fokus på trivsel, teamfølelse og effektivisering, og skap et vinnerteam. Opplæring i HMS er lovpålagt.

Risikokartlegging

En oppdatert sikringsrisikoanalyse eller risikovurdering er en god investering. Den gir svaret på hva som er sårbart i deres virksomhet og hvilke sikkerhets- og beredskapstiltak som bør prioriteres.
Les mer om sikringsrisikoanalyse

Rømningsveier

Rømningsveier skal være kjent for alle ansatte, uten hindringer og merket med rømningsskilt.

Samarbeid med Politiet

Ha en nær dialog med lokal politimyndighet for å sikre at de har eierskap til utfordringene i deres virksomhet. Samarbeid gir økt kriminalitetsforebyggende effekt.

Sikkerhetstiltak kan være en unødig kostbar investering

Velg helhetlige sikkerhets- og beredskapstiltak basert på en riktig og tilpasset risikokartleggingsmodell. Generelt investeres det i for stor grad i elektroniske sikringstiltak, hvor de fysiske tiltakene nedprioriteres. Dette resulterer i begrenset forebyggende effekt og unødige skader og tap.
Les mer om sikkerhet

Systematikk i HMS-arbeidet

Sett HMS i system. Det er kosteffektivt.
Les mer om HMS-system

Trivsel og markedsføring

Trygghet for de ansatt sikrer et positivt rykte. Ansatte som trives på jobb er den beste markedsfører for din virksomhet. Sett fokus på positive holdninger og trivselsfremmede tiltak.

Trusler

Meld alltid ifra til nærmeste overordnet dersom du blir utsatt for trusler i jobb. Ved alvorlige tilfeller er det viktig å involvere Politiet på et tidlig stadium.
Les mer om kurs i konflikt- og trusselhåndtering

Åpenhet

Skap en kultur på arbeidsplassen med stor "takhøyde" og som bidrar til at man snakker med hverandre og ikke om hverandre. Det reduserer sannsynligheten for personkonflikter, feil fokus og unødig tidsforbruk.

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss eller send inn skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.